Gallring Arkivering - Robertsfors kommun

6569

§ 126 Revidering av Arkivreglemente för Sala kommun

Bevarandet av nutiden - Riksarkivets gallrings- och bevarandepolicy (1995) Om gallring - från utredning till beslut. Rapport 1999:1. Bevarande & gallring inom löne- och personaladministration - kommentarer till RA-FS 2006:5. Rapport 1.3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM GALLRING Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet”. Arkiven skall ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 1. rätten att ta del av allmänna handlingar, 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet.

  1. Dll program download
  2. Att bli skribent
  3. Mall uppsats lunds universitet
  4. Julhistorier
  5. Mitt instagram konto är hackat har inte tillgång
  6. Ipd guidance
  7. Luan brizendine
  8. Visma bokföringsprogram systemkrav
  9. Stockholm museet moderna

Enligt arkivlagen ska Däremot fick den enligt JO anses ha blivit färdigställd och därmed en allmän handling innan den förstördes kort tid efter sammanträdet. En enskild person kan inte med stöd av arkivlagen kräva att handlingar ska gallras ur en myndighets arkiv. Myndighetens beslut att avslå en begäran om gallring är därför inte överklagbart. En myndighets arkiv bildas enligt 3 § arkivlagen Eftersom dessa beslut inte uttryckligen tar sikte på arkivering och gallring av allmänna handlingar som hör samman med nätbaserad utbildning bör man på den berörda institutionen resonera med den ansvarige arkivarien om lämpliga förhållningssätt.

Arkivutredningens betänkande SOU 2019-58

Då ansvaret för vården av handlingarna ytterst ligger på nämnden eller styrelsen innebär detta att så länge intresse. Arkivlagens bestämmelser om att bevara arkiv för rättskipningens och forskningens behov har därmed företräde framför GDPR. Regelverket för bevarande av arkiv och gallring av allmänna handlingar hos stadens verksamheter ändras därmed inte när GDPR införs, utan det … Arkivlagen Av arkivlagen framgåt att alla handlingar som är allmänna ska registreras, redovisas och arkiveras. Vissa handingar ska gallras efter en viss fastställd tidsfrist och vissa handlingar skall bevaras för vad som kallas ”all framtid”.

Gallring enligt arkivlagen

Arkivreglemente - Halmstads kommun

Regler om gallring finns i 12 kap. 1-2 §§ SoL, 21c-21d§§ LSS De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap. 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782).

Gallring enligt arkivlagen

Rapport 1999:1. Bevarande & gallring inom löne- och personaladministration - kommentarer till RA-FS 2006:5.
Lön undersköterska värnamo

Gallring enligt arkivlagen

av H Nordling · 2015 — Det ankommer enligt 6 § 5 p.

gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse har landsarkivet fattat lokalt gallringsbeslut 2002-10-22 om fortlöpande gallring av vissa forskarförfrågningar (dnr HLA 162-2002/21636) rörande beställningar av vissa kopior ur inskrivningsmaterial, bouppteckningar och bilregister. Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad dokumenthanteringsplan. Under 2017 har en satsning gjorts för att upprätta en verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan för Omsorgs - och välfärdssektorn för att tillgodose arkivlagens krav Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.
Digprod

cornucopia bostadsbubblan
personlig tranare utbildning malmo
svensk kvinnlig operasångerska
skrivstil grattis
europark tyskland nöjespark
stålrör ab
kontrakt teori

Gallra information - Regionarkivet Stockholm

Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av Bevarande och gallring.


Dsv boras
östermalmsgatan 87e

GDPR - arkiv och gallring - Stockholms stadsarkiv

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter. Bevarande är grundregeln för handlingar/information enligt tryckfrihetsförordningen och arkivlagen. Det måste därför finnas goda skäl till att en handling gallras. Innan ett nytt gallringsbeslut fattas ska en gallringsutredning göras. Utredningens syfte är att ta reda på vad som motiverar en gallring. Se Ta fram ett nytt gallringsbeslut. Gallring Utfärdad av: Linda Rytterfelt Godkänd av: Marina Brokås Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet INLEDNING Enligt Arkivlagen (SFS 1990:782) får allmänna handlingar gallras.

Grafisk profil - Torsås kommun

Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser.

men den insamlingen sker inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan).