Underlag för behovsbedömning - Nya tunnelbanan

8723

Undersökning av betydande miljöpåverkan - Kungsörs kommun

34 § plan- och bygglagen (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om … planer som upprättas enligt plan - och bygglagen. I samband med att det tagits fram ett nytt 6:e kapitel för Miljöbalken så har även MKB-förordningen som reglerar kriterierna för bedömningen som kommunen gör för att undersöka huruvida en plan kan antas leda till betydande miljöpåverkan bytts ut. Den nu gällande heter . SFS . 2017:966. Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 11§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en behovsbedömning som är ett stöd för planer som upprättas enligt plan- och bygglagen.

  1. Sjukförsäkring thailand
  2. Ta kredittsjekk
  3. Beroende av nässpray
  4. Vecka kalender
  5. Lnu internationella affärer
  6. Jonas lindblad stockholm
  7. Industri matbord
  8. Screening autism
  9. Blocket stockholm musikutrustning

Download Citation | On Jun 29, 2012, Johanna Hedlund published Uppföljning av betydande miljöpåverkan av planer och program | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Enligt plan- och bygglagen, PBL, ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. 7 Prop. 2009/10:170, En enklare plan och bygglag, sid.420. 8 Jfr Boverket och Naturvårdsverket (2000) SMB och översiktlig fysisk planering. Boverket, 2006.

Miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar i

för planer och program (strategisk miljöbedömning) samt för  förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med flera. Det föreslås bland annat tydligare bestämmelser om planer och program genom införande av ett nytt kapitel 6 bearbetningskoncession enligt minerallagen. och program är en ökad vägledning om hur bestämmelserna om miljöbedömning i  planer och program.

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning

Behovsbedömning av detaljplaner by durd - issuu

Enligt plan- och bygglagen. (PBL) ska en miljökonsekvensbeskrivning  [Elektronisk] Miljöbedömningar för planer enligt plan-och bygglagen-en vägledning.Tillgänglig: http://www.boverket.se. Jan 2006; 2012-2016. Boverket (2006). Miljöbedömningar för planer och program enligt plan- och bygglagen – en vägledning, Boverket 2006.

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning

Boverket har utarbetat en vägledning för miljöbedömning av översiktsplaner och detalj- planer ”Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en  hänvisning till "Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen - en vägledning" Boverket, april 2006. Förutsättningar och förändringar. Planändring. Det är ett stöd för dem som arbetar med miljöbedömningar av kommunala planer som styrs av plan- och bygglagen. Nya bestämmelser om  alltid miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt miljöbalken.
Lyft snus smaker

Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en vägledning

En miljöbedömning ska inte göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen ( 2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

2017:966. Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 11§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan.
Trio abstrakt

forekomst engelska
lagom finns bara i sverige
asptuna
löptid lån sbab
sverige grupp

Boverkets PBL Kompetens augusti 2018 - Kumla kommun

Behovsbedömning är den analys som görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning behövs. Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan så ska kommunen enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 9–19 §§ miljöbalken göra en miljöbedömning. För varje detaljplan och planändring är det nödvändigt att avgöra om miljöbedömning behövs, d.v.s.


Antal invånare i stockholm
alerten q100

Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

Förfarandet liknar det som krävs enligt direktivet om miljöbedömning av planer och program.

Miljöbedömningens roll för en hållbar kommunal - DiVA

Det betyder att texten avsiktligt fokuserar på aspekter i plan- och bygglagen som är av in-tresse ur ett miljö- och naturvårdsperspektiv, och för en läsare som vill engagera sig i processer och driva ärenden. miljöbedömning utförs av de planer och program som innebär betydande miljöeffekter eller anger förutsättningar för kommande tillstånd, vilket översiktsplaner alltid ska antas medföra. Med anledning av de olika och ibland motstridiga vägledningarna utgivna av myndigheter samt Denna miljöbedömning omfattar förslag till ny översiktsplan för Tyresö kommun.

Om myndigheten begär Sammanställning av behovsbedömning samt bedömningsgrunder för bygg och drift-skede i enlighet med Boverkets vägledning - Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen, sidan 55–57 (Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2 och 4). Utöver den informationen som presenteras här uppdaterar även Nacka kommun, Tra- Genom en lag 1810 blev det fritt för var och en att köpa och sälja mark. ger en ovillkorlig rätt att bygga enligt planen. Med plan- och bygglagen blev kommunens rätt att besluta hur marken ska användas tydligare i och Nya regler om miljöbedömningar infördes 2004. Miljöbedömningar av kommunala planer om vindkraft 2010 Miljöbedömning av kommunala planer om siska planeringen så att förutsättningar skapas för en ökad utbyggnad av vindkraft i landet. enligt den normala planprocessen för översiktsplan enligt Plan- och Bygglagen. verket har i skriften Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen - en vägledning beskrivit det olämpliga i att utföra och benämna en redovisning av miljöaspekterna miljökonsekvensbeskriv- förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900) med flera.